Kthehu pas

Ramiz Krasniqi

Ramizi_2

Ramiz Krasniqi

Drejtor

 

Të dhënat personale
Data e plotësimit 28.12.2011
Emri dhe mbiemri: Ramiz Krasniqi
Adresa: Komoran, Drenas Prishtinë, Laxha Kalabria, Kompleksi B&P-Home
Telefoni: Mob ++ 377 (0) 44 140 708, Fix. (038 240 252 ext. 228)
Fax: +381 38 524 572
E-mail: rkrasniqi@kosovo-mining.org; ramizkrasniqi65@gmail.com
Shtetësia: Kosovar

Ditëlindja dhe vendi: 09.05.1965, Negrovc, Gllogovc (Drenas)
Gjinia: Mashkull
Statusi: i martuar


SHKOLLIMI

Fakulteti
Periudha(prej-deri) 2006-2010
Emri i Institucionit: Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Drejtimi-Gjeologji,
Titulli: Master i Gjeologjisë
Periudha (prej-deri) 1984 – 1991
Emri i Institucionit: Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Drejtimi-Gjeologji
Titulli: Inxh. dip. i Gjeologjisë

Mesme
Periudha (prej-deri) 1979- 1983
Emri i Institucionit: Sh.Mesme. “Gjergj Kastrioti” , Drenas

Fillor
Periudha (prej-deri) 1971 – 1979
Emri i Institucionit: Sh.F “Emin Duraku”, Negrovc


KURSE DHE TRAJNIME

 • Trajnim per dominim, (Unicef, Drenas – 2000)
 • AUTO CAD – 2D, (Kujtesa, Prishtinë-2003);
 • Menaxhimi i kontrollit te humbjeve, (Human Resource Consulting&KPMM, Prishtinë – 2004);
 • Programe kompjuterike,(“Smart bits”, Prishtinë – 2005);
 • Ndihma e pare ne industri (Instituti i mjekësisë se punës, Kastriot – 2006);
 • The Cambridge School, Prishtinë -2008, Prishtinë.
 • Trajnim mbi inspektimin ne fushat e minierave (Tuzla – 2009);
 • Menaxhimi i sigurisë dhe mbrojtja ne punë (Prishtinë -2009);
 • Shkolla për integrime Evropiane (Prishtinë, Durrës – 2013);
 • Basic principles of EN ISO 9001: 2008 (Prishtinë – 2013);
 • Internal Auditing for ISO 9001: 2008 (Prishtinë – 2013);
 • Microsoft office 2010 (Prishtinë-2014)


KONFERENCAT DHE PROJEKTET

 • Konferencë, delegat Mbrojtja e lumenjve sfidë per te gjithë (Prishtinë – 2004);
 • Projekt, vizitë studimore – Njohja me resurset natyrore te Shqipërisë, mënyra e shfrytëzimit te tyre pa i prishur ekuilibrat natyrore- shkëmbim i përvojave (Shqipëri – 2005);
 • Simpozium shkencor, prezantim, Vendburimet e Fe – oolitik dhe perspektiva e shfrytëzimit te tyre net e ardhmen, (Mitrovicë – 2006);
 • Punim shkencor, bashkautorë – Proceset kryesore fluviale në rrjetin lumor te Shqipërisë (Buletin Gjeologjik – Shqipëri 2006);
 • Projekt – Vrojtimet ne terren rreth lidhjes dhe unifikimit te prerjeve dhe kolonave gjeologjike te njësive kryesore litostratigrafike dhe metalogjenike mes Shqipërisë dhe Kosovës (Kosovë – Shqipëri, 2007);
 • Konferencë – Shfrytëzimi dhe përpunimi i materialeve ndërtimore ne Kosovë, (KPMM-Prishtinë 2007);
 • Projekt – Vlerësimi i rezervave te qymyreve te Kosovës ( Inkos, 2007)
 • Trajnime fushore gjeologjike, (Beak&KPMM – Prishtinë 2007)
 • Projekt – Hulumtimi i ujërave te pijes për 10 fshatrat e komunës se Drenasit (2007 – 2008); etj.
 • Konferencë – Alb – Shkenca, Punim –Evidentimi i shtresave ujëmbajtëse me metoda gjeofizike – elektrometrike, botim (Tiranë-Shtator 2008);
 • Strategjia e hulumtimeve gjeologjike ne Kosovë (MEM, Prishtinë2008);
 • Trajnim – minierat e qymyrit, kripës dhe qetat e shpëtimit ne miniera (Bosnje dhe Hercegovinë, 2009);
 • Konferencë, Alb – Shkenca, Punim – Fusha xeherore e Golushes, prezantim (Tetovë-Shtator 2009);
 • Projekt – Harta gjeologjike e Kosovës 1 : 25 000 (KPMM, Prishtinë 2009).
 • Projekt – Harta gjeologjike e Kosovës 1 : 25 000 (KPMM, Prishtinë 2010).
 • Projekt – Menaxhimi i resurseve te Kosoves, Menaxher nga KPMM, (Prishtinë 2010);
 • Konferencë – ’90 Vjetori i Gjeologjisë Shqiptare, punim i botuar, Vendburimi i Magneziteve ne Dubovc (Tiranë 2012);
 • Konferncë – Burimet natyrore te Shqipërisë (Tiranë 2012)
 • Konferencë – Resurset minerale bazë për zhvillimin ekonomik ete vendit, punim i botuar, Instituti për hulumtime Ekonomike ‘Globos”(Prishtinë 2012);
 • Kongres, Prospectors & Developers Association of Canada (Toronto, Kanada, Mars, 2011, 2012, 2014);
 • Konferencë, Mines and Moneo (Londër, Angli, 2012,2014);
 • Konferencë – SGEM, (Albena, Bullgari, 2012, 2014, 2015);


Njohja e Gjuhëve

ANGLISHT: Leximi Mirë, Shrkimi Mirë, Të folur Mirë
SERBOKROATISHT: Leximi Mirë, Shrkimi Mirë, Të folur Mirë


Përvoja ne punë dhe aktivitetet tjera Institucioni (Periudha)

 • Miniera e Fe – Ni, Çikatovë e vjetër (Drenas 1991 – 1992)
 • Shkolla e mesme teknike “Fehmi Lladrovci”-, mësimdhënës i disa lëndëve profesionale te Gjeologjisë (Drenas, 1993 – 2003)
 • Ushtar i Ushtrisë Çlirimtare te Kosovës, ndihmës komandant per punë personale dhe mobilizim, Batalioni III, Brigada 113, “Mujë Krasniqi”, ZO e Drenicës (09.05.1998 – 19.09.1999)
 • Komisioni i pavarur per miniera dhe minerale – Zyrtar i mineraleve, KPMMM (Prishtinë, 2003- 2011)
 • Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale – Anëtar i Bordit, KPMM (Prishtinë, 2011-2015)
 • Inspektor i Minierave – Gjeologji, KPMM (Prishtinë, 08.12.2015-06.01.2016)
 • Drejtor – KPMM (06.01.2016-Vazhdim)


Rekomandues Institucioni (Personi)

 • Prof. Dr. Sylejman Hyseni – Universiteti i Prishtinës
 • Dr.sc. Gani Maliqi – shef i Gjeologjisë,
 • Innomatik Exploration Kosovo LLC