Udhëzues për investitor

Investimi në minierat ekzistuese

Qëllimi kryesor i agjencive donatore dhe institucioneve të Republikës së Kosovës është zhvillimi i sektorit ekonomik privat ne Kosovë. Prandaj institucionet e Kosovës kane adaptuar një paketë ligjore për te siguruar një mjedis investues – miqësor qe përfshinë: rregullore për investimet e huaja direkte, riatdhesimin e kapitalit, blerjen e patundshmërive, regjistrimin e bizneseve dhe te tokës, dhe vendosjen e qiradhënieve 99 – vjeçare për një tokë që ka qenë pronë e ndërmarrjeve shoqërore (NSH).

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) www.pak-ks.org themelohet si një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës Nr. 03/L-067, mbi AKP-në. AKP themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit të rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”, me ndryshime, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj do të jenë asete dhe përgjegjësi të AKP-së.