Strategjitë

Ministria e Energjtikes dhe Minerare (MEM): www.ks-gov.net/mem – u themelua ne Dhjetor 2004 si pjese e transferimit te kompetencave nga UNMIK tek PISG dhe eshte pergjegjese per: pergatitjen dhe zbatimin e politikave, strategjive, legjislacionit dhe percaktimin e kushteve per investime me te mira te mundshme sociale, mjedisore dhe ekonomike.
Me mbeshtetjen e kredive te bankes Boterore eshte ne rruge e siper zhvillimi i nje plani sektori afatgjate strategjik te kuptueshem i quajtur Strategjia e Zhvillimit Minerar te Kosoves.

Strategjia e zhvillimit minerar siguron:

 • Forcimi i institucioneve dhe aftesia per te ngritur çeshtje te lidhura me sektorin minerar, ne menyre qe te rritet aftesia konkuruese e industrise qe te perballoje komercializimin e SOEs dhe te terheqe investitore private cilesore te cilet do i sjellin perfitime afat shkurtra dhe afat gjata Kosoves.
 • Pergatitja e rregullimeve te duhura te sektoreve te bazuar ne praktikat me te mira minerare per te suportuar zbatimin e ligjit te ri (Rregullorja UNMIK 2005/2 dhe Rregullorja UNMIK 2003/3).
 • Shfrytezimin e te dhenave qe kane te bejne me minierat, uzinat e perpunimit te mineraleve dhe te burimeve minerare te pazhvilluara.
 • Dijeni per mundesine e kerkimit ne siperfaqet e pashfrytezuara perveç potencialit brenda minierave ekzistuese dhe uzinave metalurgjike.
 • Vleresimi i prespektives ekonomike dhe kontributit potencial ekonomik te trojeve me ineteres komercial.
 • Vizion konstruktiv ne mbeshtetje te planeve per zhvillim ne rang te gjere te sektorit.
 • Zhvillimi i nje sere prioritetesh veprimi, duke llogaritur kohen e nevojshme qe te rivendosen operacionet, kostot e pritura dhe perfitimet.
 • Pergatitja e udhezuesit te politikave dhe perfitimeve qe do te jene me te prekura nga zhvillimi mineral.
 • Nje vleresim per veprimet e nevojshme ne operacionet minerare te POES dhe SOEs, si dhe ose operacione te tjera me interes dhe te identifikuara si te tilla nga MEM dhe KTA.
 • Nje kornize strategjike per linjitet minerare ose nje mbeshtetje progresive ekonomike, sociale dhe ambjentaliste.
 • Asistence teknike per permiresimin e ekzukutimeve nen – sektoriale duke krijuar SME te liçensuara qe kiane aftesi tu permbahen obligimeve dhe rregullave.
 • Formalizimi i operacioneve minerare te paliçensuara dhe forcimi i SME ne sektor.

Per zbatim te suskeshem ne Kosove te strategjise per zhvillimin linear, eshte vendosur nje one-stop-shop brenda MEM per tu udhehequr dhe sherbyer investitoreve potenciale ne sektoret energjitike dhe minerare.