Statistika

Rezerva të vërtetuara

Miniera Ton Pb% Zn% Ag/g t
Belo Brdo 1,340,000 6.59 5.74 97.4
Crnac 1,648,000 7.57 2.93 102.0
Stan Terg 432,000 5.10 2.21 80.5
Hajvalia 723,000 9.65 18.26 126.4
Artana-Novo Brdo 2,700,000 4.43 5.42 140.6
Totali 6,843,000 6.20 6.04 117.6

Të dhëna të siguruara për Trepçen Kosovë nga Administrata e UNMIK, Shkurt 2005

Vendi Ton Ni% Co% Fe2O3 SiO2 MgO
Dushkaja 6,350,000 1.29 0.05 24.29 44.09 9.33
Suke 630,000 1.36 0.06 30.56 49.17 9.48
Gllavica 6,240,000 1.55 0.05 21.53 50.89 13.52
Totali 13,220,000 1.42 0.05 23.29 47.54 11.32

Të dhëna nga Arkiva e Ferronikelit

Miniera Ton Al2O3% SiO2% TiO2% Fe2O3%
Grebnik 1,700,000 49.00 2.25 1.50 27.50

Të dhëna nga materialet për boksitet e Kosovës

Miniera Ton MgO% SiO2% CaO%
Golesh 1,740,000 46.23 2.66 0.95
Strezovc 3,660,000 40.49 6.29 5.45
Totali 5,400,000 42.34 5.12 4.00

Të dhëna nga materialet për boksitet e Kosovës