Potencijali za eksploataciju

GEOLOŠKA prospekcija na Kosovu mora se obavljati sa posebnom pažnjom i efikasnošću. Iako postoji daleka rudarska istrorija na ovim prostorima koja doseže do pre-Rimskog perioda , savremena tehnološka dostignuća u istraživanju mineralnih sirovina još uvek nisu sistematično primenjena na području Kosova. Primena daljinskog osmatranja i tehnika geofizičke prospekcije sa ciljem otkrivanja dubokih rudnih ležišta još uvek čekaju svoje vreme da budu primenjeni.

Ne postoje dostupni sistematični geohemijski podaci (o zemljištu, rečnim sedimentima), a rezultati istražnog bušenja su izgubljeni tokom ratnog sukoba 1999.god.. Složena geološka istorija Kosova, leži nasuprot glavnoj geološkoj razdelnici između Drinske i Vardarske zone, povezane zajedničkom potrebom za sistematskim istraživanjem mineralnih sirovina (kao štoje to slučaj sa pet Trepčinih rudnika gde konačne granice mineralizacije još uvek nisu potvrđene istražnim bušotinama), što sve upućuje na visoku potencijalnost i potrebe prospekcije.Primena programa sistematskih istraživanja, u novoj klimi neposrednih inostranih ulaganja u opšti rudarski sektor mora dovesti do uspeha u istraživanju.

Dokazani istražni potencijali postoje za lignit, olovo, cink, srebro, nikl, hrom, boksit, magnezit i građevinske materijale (čvrste stene, šljunak, pesak gline). Postoji i nekoliko indikacija za plemenite metale (zlato i platina) čije su pojave zabeležene u rekama i kao prateći metali u drugim rudama (hromit i bazni metali).

Prospekcija na Kosovu

Ispiranje koncentrata (šlih proba)