Potenciali kërkimor

Prespektiva e punimeve gjeologjike ne Kosove duhet te konsiderohet mjaft e larte. Megjithese ka nje histori minerare qe daton ne koherat para – Romake, ne Kosove nuk jane aplikuar sistematikisht teknologjite e perparuara bashkekohore per kerkimet minerare. Ende nuka eshte futur Remote – Sensing (perpunimi i fotove satelitore) dhe i teknikave kerkimore gjeofizike per te zbuluar venburimet xeherore te varrosura.

Nuk ka te dhena vrojtimi sistematike gjeokimike (trojet, llumrat) dhe te dhenat e shpimeve kane humbur gjate konfliktit te 1999. historia e kompleksit gjeologjik te Kosoves, shtrirja ndermjet sutures se madhe gjeologjike midis zonave te Drines dhe te Vardarit, bashke me mungesen e aktivitetit kerkimor sistematik (p.sh. pese minierat e Trepçes ku shtrirja e madhe e mineralizimit nuk eshte testuar me shpime tregon prespektiven e madhe. Aplikimi i programeve kerkimore sistematike nen klimen e re te investimeve te huaja direkt nga ana e sektorit global minerar, duhet te jape suksese ne kerkime qe te rivalizoje me ate te shteteve fqinje.

Ekzsitojne potenciale kerkimore te provuara per linjite, plumb, zink, argjend, nikel, krom, boksit, magnezit dhe minerale ndertimi (si shkemb i forte, rere, zhavorr, argjile). Shume shenja per metalet e çmuara (ar, platin) jane dalluar neper lumenj dhe si metale shoqeruese ne xeheror te tjere (kromite and metale baze).

Studim kerkimi i niveleve kryesore ne Kosove

Larje shlihash (koncentrati)