Dugoročna Strategija

Ministarstvo Energetike i Rudarstva (The Ministry of Energy and Mining (MEM)) – www.ks-gov.net/mem – formirano je u Decembru 2004. u sklopu prenosa odgovornosti sa UNMIK –a na PISG (pokrajinski organi vlasti –Prim.Prev.), a koji su odgovorni za : pripremu i primenu pravilnika , strategije, legalizaciju i utvrđivanje osnovnih investicionih uslova.Ovo je u skladu sa potrebama obezbeđivanja i prožimanja ekonomije, socijalnih i prirodnih vrednosti u okruženju.

Uz pomoć kredita Svetske Banke, sveobuhvatni, strategijski, dugoročni plan razvoja oblasti, Kosovska Razvojna Strategija Rudarstva (Kosovo Mining Development Strategy), je pred završetkom.Ovoje ključni korak u pravcu dokazivanja mogućnosti i predstavljanja rudarstva kao okosnice ekonomskog rasta.

Rudarska Razvojna Strategija treba da osigura:

 • Učvršćivanje veza izmađu institucija i raspoloživih kapaciteta koji su opravdani potrebama rudarstva, a u cilju povećanja kompeticije u industriji koja treba da podrži komercijalizaciju SOE, i da privuče kvalitetne zainteresovane investitore koji će doneti i kratkoročne i dugoročne koristi Kosovu.
 • Priprema odgovarajućih regulativnih akata koji su bazirani na pozitivnim iskustvima rudarske prakse, a koji bi trebali da podrže primenu novih zakona (UNMIK Regulation 2005/2 and UNMIK Regulation 2003/3).
 • Upošljavanje postojećih rudnika, postrojenja za pripremu i preradu, kao i nedovoljno razvijene, odnosno mineralne resurse koji dosada nisu bili u aktivnoj eksploataciji.
 • Svest o potencijalima za pokretanje nove eksploatacije i postojanja veze sa već postojećim rudnicima i postrojenjima za metaluršku preradu.
 • Procena na duži period ekonomske perspektive i potencijala ekonomskog učešća i udela za prostore od komercijalnog interesa.
 • Planiranje gradnje u budućnosti kao podloga postojanja velikog broja razvojnih planova u oblasti.
 • Razvoj čitavog paketa prioritetnih aktivnosti, i proračuna potrebnog vremena za ponovnu izgradnju i očekivanih troškova i dobiti.
 • Priprema uputstava za osiguranje i beneficije za sve slučajeve koji su u vezi sa razvojem i poslovanjem u oblasti mineralnih sirovina.
 • Procena propisanih aktivnosti rudarskih operacija POE i SOE, i drugih operacija od značaja a koje su određene od strane MEM i KTA.
 • Strategijski okvir za otkopavanje lignita, koji će biti okosnica buduće energetske proizvodnje u okviru progresivne ekonomije, socijalnih i uslova u okruženju.
 • Tehnička pomoć u cilju potvrđivanja pod-oblastnih karakteristika (performansi) izradom licenciranih SME sa kapacitetima i koji će se pridržavati obaveza i propisa.
 • Ozvaničenje prestanka nelicenciranih rudarskih radova, i jačanje uloge SME u oblasti.

Za uspešnu implementaciju Kosovskog Rudarskog Razvojnog Plana (MDS-engl.), formirana je (one –stop-shop) uslužna prodavnica (?) od strane MEM, čija je uloga da usmerava i pruža usluge potencijalnim investitorima u sektoru za energetiku i rudarstvo.