Opće informacije

Republika Kosovo je drzava ustanovljena 17.02.2008, i nalazi se Severoistocnoj Evropi u centralnom delu Balkanskog poluostrva. Granici se na Jugozapadu sa Albanijom, na Severozapadu sa Crnom Gorom, na Severu i Severoistoku sa Srbijom, i na Jugoistoku sa Makedonijom. U skladu sa Konstituisanjem Republike Kosovo odobreno dana 15.06.2008, Republika Kosovo je multietnicka drzava, gde su takodje smestene internacionalne institucije kao sto su EULEX i ICO radi monitoringa implementacije Konstituisanja, Sudstva i Policije. Topografski, Kosovo poredstavlja ravnu udolinu okruzenu visokim planinama sa svih strana.

 • Površina prostora: 10,908 km² (4,212 kvadr.milja).
 • Broj stanovnika: 1,859,203 (2014).
 • Stanovništvo: 92% Albanci, 4% Serba, 4% ostalih (Turaka, Roma, etc.).
 • Demografija: 49.66% žena, 50.34% muškaraca.
 • Odnos pismenosti: 89.8% žene, 97.7% muškarci.
 • Vlada: Predsjedništvo Republike Kosova, Skupština Republike Kosova, Vlade Republike Kosova.
 • Novčana jedinica: Evro (€).
 • GDP po glavi stanovnika: 3,000 Evro (2016).
 • Nezaposlenih: 32.90 % (2015).
 • Inflacija: 2.15% (prosek 2003-2015).
 • Glavne industrijske grane: Poljoprivreda, Energetika, Rudarstvo.
 • Uvoz: 271,550,000 € (2016): Serbia (14.50%), Nemačka (11.19%), Turska (9.58%), Kina (8.84;), Albanija (5.77 %), Makedonia (5.46%), Ostali (36.22%).
 • Izvoz: 36,633,000 € (2016).

Tradicionalni ekonomski pokretač Kosova je primarna industrija (poljoprivreda i šumarstvo,rudarstvo, i energetika), sa zanatskom proizvodnjom koja obezbeđuje minimum doprinosa generaciji imućnih. Nešto oko 30% GDP se obezbeđuje od doznaka iz dijaspore (najviše iz Nemačke i Švajcarske) koja broji oko 20% Kosovske predratne (1999.) populacije.

Preko 65% radno sposobnog stanovništva Kosova, je zaposlena u poljoprivredi. Nekada veliki izvoznik prehrambenih proizvoda, Kosovo sada ima veliki negativni trgovinski bilans u ovom sektoru, sa prehrambenim proizvodima kao najvećim uvoznim segmentom, koji dostiže čak 30% ukupnog uvoza.

Izuzimajući proizvodnju lignite za potrebe snabdevanja Kosovskih Elektana (KEK), i eksploatacije građevinskih materijala, zvanična rudarska proizvodnja je u stagnaciji od NATO intervencije 1999. godine. Dve nekadašnje nacionalne ikone rudarstva (Trepča i Feronikl) prestali su sa proizvodnjom 1999.godine i još uvek nisu nastavljeni aktivni rudarski radovi.

Proizvodnja 34%, plastike i drveta koji se uglavnom izvoze, i proizvodnja metala (31%), najvećim delom dobijaju se preradom otpada.

Energetski sector je imao sreću sa investicijom na zameni zastarelog Istočnog bloka elektrane. Postoje dve termoelektrane koje rade na lignit kao gorivo (TPP) i obe su u situaciji da im je potrebna suštinska obnova.Skoro 50% celokupne energetske produkcije proizvedene u KEK-u se ili izgubi, kao rezultat tehničkih nedostataka ili nije plaćeno od strane korisnika, tako da kompanija uspeva da naplati samo 40% proizvedene energije u KEK-u. KEK pokušava da proizvodi dovoljno energije da podmiri domaće tržište, premda energetski poremaćaji koji dovode do isključenja struje znače da snabdevanje mora biti nadoknađeno uvozom.

KEK termoelektrana u blizini Prištine

SMineralne rezerve Kosova su bile ključni snabdevač sirovinama u bivšoj Jugoslaviji. Geološka građa Kosova je raznovrsna i ogleda se u širokom spektru sirovina kojepostoje u količinama zadovoljavajućim za eksploataciju. Tosu lignite, olovo-cink-srebro, nikl, hrome, aluminijum, magnezijum i brojni građevinski materijali . Nedostatak menadžmenta, i nedostatak investicija, kao i razvoj političkih događaja u bivšoj Jugoslaviji kojisu doveli do NATO intervencije, imale su dramatične negativane posledice na kosovsku rudarsku industriju, i na proizvodnju metala u celom regionu. Posebno se time naglašavaju posledice nastale na Kosovu kao glavnom snabdevaču sirovinama ekonomije bivše Jugoslavije.

Miniranje kamenih dimenzija