Hidrologija

Postoji mnogo reka na Kosovu, kojeteku prema Jadranskom, Crnom moru i Egejskom moru . Veće reke na Kosovu su: Beli Drim (u južnom delu Kosova – pripada slivu Jadranskog mora), Ibar (u severozapadnom delu, teče i uliva se u Moravu i Dunav i dalje do Crnog mora) i Lepenac (u jugo-istočnom delu, tečei uliva se u Vardar a zatim u Crno more).

Najinteresantnije je ,da se površinske vode koje se dreniraju u sliv Crnog mora obuhvataju površinu od 5,500 km², ili 51 % ukupne površine Kosova, u sliv Jadranskog mora dreniraju se vode sapovršine od 4,500 km², ili 43 %, a u sliv Egejskog mora dreniraju se vode sa površine od samo 900 km², ili 6 %.

Hydrologija Kosova

Tri glavna drenažna vodotoka (Beli Drim, Ibar i Lepenac) međusobno se dodiruju na otprilike 16,5km zapadno od Uroševca u katastarskoj zoni Budakova (opština Suva Reka). U ovoj tački dodira ova tri vodotoka, nalazi se planina Drmanska, i dostiže visinu od 1,359m nadmorske visine . Sa ove tačke, površinske vode teku prema Jadranskom moru, Crnom moru i Egejskom moru.

Ostale značajnije reke na Kosovu su Sitnica, Morava i Binačka Morava, Bistrica, Pećka Bistrica, Dečanska Bistrica. Kosovo takođe poseduje i velikibrojkarsnih izvorišta, termalnih i mineralnih voda, glacijalnih dolina i jezera kao i v štačkih jezera.