Geografija

Kosovo se nalazi Severoistocnoj Evropi u centralnom delu Balkanskog poluostrva. Granici se na Jugozapadu sa Albanijom, na Severozapadu sa Crnom Gorom, na Severu i Severoistoku sa Srbijom, i na Jugoistoku sa Makedonijom.
Teritorija se prostire u okviru sledećih geografskih dužina 41° 50’ 58’’ i 43° 15’ 42’’, i unutarsledećih geografskih širina 20° 01’ 30’’ i 21° 48’ 02’’.

Kosovo zauzima površinu od oko 10,900km2 sa prosečnom nadmorskom visinom od oko 800m , ali sa izrazitim visinskim promenama reljefa i morfologije. Ove morfološke promene su posledica geološke građe. Najniži delovi Kosova nalaze se na nadmorskoj visini od 297m (Beli Drim na granici sa Albanijom). Zemljište se uzdiže sve do najviše tačke na jugu Kosova – vrha Djeravice na 2,565m.

Kosovska panorama

Sa geografske tačke gledišta, Kosovo se može podeliti na dve velike geografske celine ravnice “Kosovsko Polje” na severo-istoku, i “Metohijsku ravnicu” na jugo-zapadu. Oni se odlikuju posebnim klimatsko-geografskim uslovima. Na primer, nekoliko manjih oblasti kao Drenica, Novo brdo, Kosovo polje, dolina Morave , Podujevo se međusobno potpuno razlikuju.

Granicu između Kosovske ravnice i Metohijske ravnice predstavlja razvođe Jadranskog i Crnomorskog sliva.

Kosovo je okruženo sa nekoliko planinskih venaca. Severni deo zauzima planina Kopaonik (preko 2,000m)koja se karakteriše prisustvom abrazivnih dejstava kako fluvijalnih tako i glacijalnih. Na južnim i jugozapadni delovi Kosova, prema granici sa Makedonijom, nalazi se planina Šara (Šar-planina sa preko2,500m). Zapadni deo Kosova (prema granici sa Albanijom) obuhvata delove “Albanskih Alpa “ i planine Mokra gora (prema granici sa Crnom gorom).Ovi delovi se odlikuju stenskim materijalom, visokim vrhovima i vrlo dubokim klisurama i kanjonima.

Rečna dolina u brdima

U središnjim delovima Kosova, zapadno i severo-zapadno od Prištine, nalaze se planinski venci Čičavice i Goleš, Crnoljeva i Milanovac., i oni se karakterišu karstnim formama, fluvijalnim i abrazivnim, izraženim na nadmorskim visinama iznad 1,000m.

DeoKosova koji seodlikuje prostranim ravnicama, zauzima površinu od oko 36% ukupne teritorije.Ovi baseni odlikuju se nadmorskim visinama između 400 i 700m.

Model reljefa Kosova