Arkivimi

Sistemi i arkivimit eshte ndertuar duke perdorur nje proçedure kontrolli dokumentash te zhvilluar nga nje specialist programesh lokal, qe ka perdorur metodologjine e kontrolluar ne treg per arkivimin elektronik te dokumentacionit. Dokumentacioni do te jete i arkivuar ne nevoje te tille qe perdoruesit e rastesishem do te kene mundesi te lejohen me permbushjen e OCR vetem per disa kategori. KPMM ka ndermend qe te lejoje disa dokumenta te merren nga sistemi. Dokumentat e tjera te arkivuara do te jepen nepermjet sistemit te te dhenave baze gjeologjike te Kosoves.

Dokumentacioni do te arkivohet sipas tre kategorive te medha: psh liçensat, arkiva gjeologjike dhe korrespondencat – secila me sistemin e vet te dosjes dhe me metoden e vet referuese.

Liçensat do te arkivohen sipas dokumetacionit te dhene dhe sipas paraqitjes se njepasnjeshme te letrave (dokumentave), te kerkuara dhe te pershkruara sipas Rregullores se UNMIK – ut 2005/3 plus ndonje shtese ose heqje per secilin aplikim (zbatim) qe mund te kerkohet ose jo.

Te dhenat gjeologjike do te arkivohen sipas nje sistemi te veçante referencash per arkivimin e hartave dhe te planeve.
Dokumetacioni do te jete i arkivuar duke perdorur nje sistem elektronik referimi, te ngjashem me funksionet e kerkimit te perdorura ne kerkimet e zakonshme, me qellim qe te lokalizohet nje dokument i kerkuar.