Arhiva

Način arhiviranja je postavljen uz primenu procedure kontrole dokumenata, koja je razvijena od strane lokalnih specijalista za softver, koristeći metodologiju koja je proverena na tržištu, a koja se koristi za arhiviranje dokumentacije.Dokumentaciju je trebalo samo čitačke funkcije mraju biti dostupne za uobičajene korisnike sa ugrađenim OCR za određene kategorije. ICMM namerava da određeni zaštićeni dokumenti mogu biti usnimljeni (downloaded) sa sistema. Ostalim arhiviranim dokumentima će moćida se pristupi preko Geološke baze podataka Kosovskog sistema.

Dokumenti će biti arhivirani u 3 glavne kategorije: licence, geološku arhivu, i prepisku- svaka sa sopstvenim sistemom kartoteke (filing system), i sa sopstvenim referencijalnim metodom.

Licence bi trebale da budu arhivirane u skladu sa podnetom dokumentacijom, i usklađene sa rasporedom u zavisnosti od toga šta se zahteva prema opisima UNMIK-ovog Pravilnika 2005/3, kao i za svaki dodatak ili izuzetak koji svaka od prijava može ili ne mora zahtevati.

Geološki podaci bi trebali da budu arhivirani u skladu sa sistemom referenci specijalno prema arhiviranim kartama i planovima.

Dokumentacija će biti arhivirana primenom elektronskog sistema referenciranja, slično funkcijama pretraživača koji se koriste na uobičajenim pretraživačima koji imaju za cilj da pronađu zahtevani document.