Projekte

Mbi formacionet gjeologjike të Kosovës, në vitet e fundit shumë është shkruar dhe diskutuar nga gjeologë, si atyre vendore, po ashtu, edhe atyre ndërkombëtar.

Ekzistojnë mendime të ndryshme për gjenezën e tyre tektoniken dhe ndërtimit gjeologo-minerare.